10 முஸ்லிம் நாடுகள் பெரும் படைப்பலத்துடன் நாக்கு வழிக்கின்றார்கள்.


காசாவில் இஸ்ரேல் எது பெரு நாளுக்கு வெடி போடுவது போல் போட்டு அங்குள்ள அப்பாவிகளைக் கொள்ளுகிறது. ஆனால் எல்லோரும் இஸ்ரேல் என்ற கொலைக்காரகளை மட்டுமே திட்டுகிறார்கள். ஆனால் உலகின் பத்து முஸ்லிம் நாடுகள் பெரும் படைப்பலத்துடன் சும்மா வேடிக்கைப் பார்க்கின்றார்கள். இந்த நாடுகளின் படைபற்றிய முழு விபரமும் இதோ.

01 Turkey
PwrIndx: 0.5171
8
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.

 Total Population: 80,694,485
 Available Manpower: 41,637,773
 Fit for Service: 35,005,326
 Reaching Military Age Annually: 1,370,407]
 Active Frontline Personnel: 410,500
 Active Reserve Personnel: 185,630

 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).

 Tanks: 3,657
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 8,532
 Self-Propelled Guns (SPGs): 961
 Towed-Artillery: 2,152
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 646

 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).

 Total Aircraft: 989
 Fighters/Interceptors: 254
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 254
 Transport Aircraft: 437
 Trainer Aircraft: 245
 Helicopters: 418
 Attack Helicopters: 36

 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.

 Total Naval Strength: 115
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 16
 Destroyers: 0
 Corvettes: 8
 Submarines: 14
 Coastal Defense Craft: 50
 Mine Warfare: 19

 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.

 Oil Production: 53,000 bbl/day
 Oil Consumption: 650,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 270,400,000 bbl/day

 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.

 Labor Force: 27,340,000
 Merchant Marine Strength: 629]
 Major Ports and Terminals: 9
 Roadway Coverage: 352,046
 Railway Coverage: 8,699
 Serviceable Airports: 98

 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.

 Defense Budget: $18,185,000,000
 External Debt: $336,700,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $119,200,000,000
 Purchasing Power Parity: $1,109,000,000,000

 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).

 Square Land Area: 783,562 km
 Coastline: 7,200 km
 Shared Border: 2,648 km
 Waterways: 1,200 km
02.Pakistan
 
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.
 Total Population: 193,238,868
 Available Manpower: 93,351,401
 Fit for Service: 75,326,989
 Reaching Military Age Annually: 4,342,629]
 Active Frontline Personnel: 617,000
 Active Reserve Personnel: 515,000
 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).
 Tanks: 3,124
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 3,187
 Self-Propelled Guns (SPGs): 470
 Towed-Artillery: 3,263
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 200
 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).
 Total Aircraft: 847
 Fighters/Interceptors: 377
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 236
 Transport Aircraft: 231
 Trainer Aircraft: 152
 Helicopters: 263
 Attack Helicopters: 48
 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.
 Total Naval Strength: 74
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 11
 Destroyers: 0
 Corvettes: 0
 Submarines: 8
 Coastal Defense Craft: 12
 Mine Warfare: 3
 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.
 Oil Production: 60,000 bbl/day
 Oil Consumption: 415,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 247,500,000 bbl/day
 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.
 Labor Force: 59,210,000
 Merchant Marine Strength: 11]
 Major Ports and Terminals: 2
 Roadway Coverage: 260,760
 Railway Coverage: 7,791
 Serviceable Airports: 151
 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.
 Defense Budget: $7,000,000,000
 External Debt: $54,500,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $13,800,000,000
 Purchasing Power Parity: $546,700,000,000
 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).
 Square Land Area: 796,095 km
 Coastline: 1,046 km
 Shared Border: 6,774 km
 Waterways: 25,220 km
03.Indonesia
 
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.
 Total Population: 251,160,124
 Available Manpower: 129,075,188
 Fit for Service: 107,538,660
 Reaching Military Age Annually: 4,455,159]
 Active Frontline Personnel: 476,000
 Active Reserve Personnel: 400,000
 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).
 Tanks: 374
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 1,172
 Self-Propelled Guns (SPGs): 91
 Towed-Artillery: 94
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 84
 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).
 Total Aircraft: 381
 Fighters/Interceptors: 29
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 56
 Transport Aircraft: 162
 Trainer Aircraft: 92
 Helicopters: 149
 Attack Helicopters: 5
 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.
 Total Naval Strength: 197
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 6
 Destroyers: 0
 Corvettes: 26
 Submarines: 2
 Coastal Defense Craft: 84
 Mine Warfare: 12
 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.
 Oil Production: 983,000 bbl/day
 Oil Consumption: 1,300,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 4,030,000,000 bbl/day
 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.
 Labor Force: 118,100,000
 Merchant Marine Strength: 1,340]
 Major Ports and Terminals: 9
 Roadway Coverage: 437,759
 Railway Coverage: 5,042
 Serviceable Airports: 673
 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.
 Defense Budget: $6,900,000,000
 External Debt: $224,100,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $112,800,000,000
 Purchasing Power Parity: $1,204,000,000,000
 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).
 Square Land Area: 1,904,569 km
 Coastline: 54,716 km
 Shared Border: 2,830 km
 Waterways: 21,579 km

 04 Iran :
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.

 Total Population: 79,853,900
 Available Manpower: 46,247,556
 Fit for Service: 39,566,497
 Reaching Military Age Annually: 1,392,483]
 Active Frontline Personnel: 545,000
 Active Reserve Personnel: 1,800,000

 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).

 Tanks: 2,409
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 1,550
 Self-Propelled Guns (SPGs): 365
 Towed-Artillery: 2,118
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 880

 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).

 Total Aircraft: 481
 Fighters/Interceptors: 134
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 105
 Transport Aircraft: 225
 Trainer Aircraft: 63
 Helicopters: 119
 Attack Helicopters: 28

 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.

 Total Naval Strength: 395
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 10
 Destroyers: 0
 Corvettes: 2
 Submarines: 31
 Coastal Defense Craft: 266
 Mine Warfare: 5

 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.

 Oil Production: 3,589,000 bbl/day
 Oil Consumption: 1,900,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 154,600,000,000 bbl/day

 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.

 Labor Force: 27,050,000
 Merchant Marine Strength: 76]
 Major Ports and Terminals: 3
 Roadway Coverage: 172,927
 Railway Coverage: 8,442
 Serviceable Airports: 319

 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.

 Defense Budget: $6,300,000,000
 External Debt: $14,840,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $74,060,000,000
 Purchasing Power Parity: $988,400,000,000

 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).

 Square Land Area: 1,648,195 km
 Coastline: 2,440 km
 Shared Border: 5,440 km
 Waterways: 850 km

05. 
Saudi Arabia
PwrIndx: 1.0035
25
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.

 Total Population: 26,939,583
 Available Manpower: 15,246,507
 Fit for Service: 13,967,609
 Reaching Military Age Annually: 505,868]
 Active Frontline Personnel: 233,500
 Active Reserve Personnel: 25,000

 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).

 Tanks: 1,095
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 7,202
 Self-Propelled Guns (SPGs): 524
 Towed-Artillery: 440
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 72

 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).

 Total Aircraft: 652
 Fighters/Interceptors: 229
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 229
 Transport Aircraft: 182
 Trainer Aircraft: 168
 Helicopters: 195
 Attack Helicopters: 12

 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.

 Total Naval Strength: 55
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 7
 Destroyers: 0
 Corvettes: 4
 Submarines: 0
 Coastal Defense Craft: 39
 Mine Warfare: 3

 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.

 Oil Production: 9,900,000 bbl/day
 Oil Consumption: 2,650,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 267,900,000,000 bbl/day

 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.

 Labor Force: 8,012,000
 Merchant Marine Strength: 72]
 Major Ports and Terminals: 4
 Roadway Coverage: 221,372
 Railway Coverage: 1,378
 Serviceable Airports: 214

 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.

 Defense Budget: $56,725,000,000
 External Debt: $136,300,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $656,900,000,000
 Purchasing Power Parity: $883,700,000,000

 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).

 Square Land Area: 2,149,690 km
 Coastline: 2,640 km
 Shared Border: 4,431 km
 Waterways: 0 km
௦6 : Syria
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.

 Total Population: 22,457,336
 Available Manpower: 11,550,588
 Fit for Service: 9,939,661
 Reaching Military Age Annually: 501,410]
 Active Frontline Personnel: 178,000
 Active Reserve Personnel: 570,000

 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).

 Tanks: 4,950
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 5,155
 Self-Propelled Guns (SPGs): 436
 Towed-Artillery: 3,360
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 680

 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).

 Total Aircraft: 473
 Fighters/Interceptors: 216
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 84
 Transport Aircraft: 142
 Trainer Aircraft: 66
 Helicopters: 169
 Attack Helicopters: 28

 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.

 Total Naval Strength: 56
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 2
 Destroyers: 0
 Corvettes: 0
 Submarines: 0
 Coastal Defense Craft: 44
 Mine Warfare: 7

 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.

 Oil Production: 182,500 bbl/day
 Oil Consumption: 290,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 2,500,000,000 bbl/day

 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.

 Labor Force: 5,327,000
 Merchant Marine Strength: 19]
 Major Ports and Terminals: 3
 Roadway Coverage: 68,157
 Railway Coverage: 2,052
 Serviceable Airports: 90

 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.

 Defense Budget: $1,872,000,000
 External Debt: $8,394,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $4,793,000,000
 Purchasing Power Parity: $107,600,000,000

 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).

 Square Land Area: 185,180 km
 Coastline: 193 km
 Shared Border: 2,253 km
 Waterways: 900 km

07 : Algeria
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.

 Total Population: 38,087,812
 Available Manpower: 20,387,681
 Fit for Service: 17,249,119
 Reaching Military Age Annually: 672,993]
 Active Frontline Personnel: 512,000
 Active Reserve Personnel: 400,000

 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).

 Tanks: 1,050
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 1,748
 Self-Propelled Guns (SPGs): 180
 Towed-Artillery: 300
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 148

 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).

 Total Aircraft: 404
 Fighters/Interceptors: 74
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 22
 Transport Aircraft: 203
 Trainer Aircraft: 46
 Helicopters: 188
 Attack Helicopters: 36

 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.

 Total Naval Strength: 35
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 3
 Destroyers: 0
 Corvettes: 12
 Submarines: 6
 Coastal Defense Craft: 0
 Mine Warfare: 0

 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.

 Oil Production: 1,875,000 bbl/day
 Oil Consumption: 315,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 12,200,000,000 bbl/day

 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.

 Labor Force: 11,050,000
 Merchant Marine Strength: 38]
 Major Ports and Terminals: 9
 Roadway Coverage: 111,261
 Railway Coverage: 3,973
 Serviceable Airports: 157

 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.

 Defense Budget: $10,570,000,000
 External Debt: $5,639,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $191,600,000,000
 Purchasing Power Parity: $277,400,000,000

 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).

 Square Land Area: 2,381,741 km
 Coastline: 998 km
 Shared Border: 6,343 km
 Waterways: 0 km
௦8 : Malaysia
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.

 Total Population: 29,628,392
 Available Manpower: 14,817,517
 Fit for Service: 12,422,580
 Reaching Military Age Annually: 519,820]
 Active Frontline Personnel: 110,000
 Active Reserve Personnel: 296,500

 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).

 Tanks: 74
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 1,318
 Self-Propelled Guns (SPGs): 0
 Towed-Artillery: 20
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 0

 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).

 Total Aircraft: 224
 Fighters/Interceptors: 46
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 59
 Transport Aircraft: 100
 Trainer Aircraft: 57
 Helicopters: 84
 Attack Helicopters: 0

 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.

 Total Naval Strength: 61
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 4
 Destroyers: 0
 Corvettes: 4
 Submarines: 2
 Coastal Defense Craft: 39
 Mine Warfare: 4

 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.

 Oil Production: 695,000 bbl/day
 Oil Consumption: 560,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 4,000,000,000 bbl/day

 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.

 Labor Force: 12,900,000
 Merchant Marine Strength: 315]
 Major Ports and Terminals: 5
 Roadway Coverage: 98,721
 Railway Coverage: 1,849
 Serviceable Airports: 114

 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.

 Defense Budget: $4,700,000,000
 External Debt: $98,820,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $139,700,000,000
 Purchasing Power Parity: $494,700,000,000

 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).

 Square Land Area: 329,847 km
 Coastline: 4,675 km
 Shared Border: 2,669 km
 Waterways: 7,200 km
௦9: United Arab Emirates
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.

 Total Population: 5,473,972
 Available Manpower: 3,658,577
 Fit for Service: 3,072,125
 Reaching Military Age Annually: 51,858]
 Active Frontline Personnel: 65,000
 Active Reserve Personnel: 0

 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).

 Tanks: 545
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 2,880
 Self-Propelled Guns (SPGs): 177
 Towed-Artillery: 150
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 54

 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).

 Total Aircraft: 444
 Fighters/Interceptors: 93
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 113
 Transport Aircraft: 149
 Trainer Aircraft: 145
 Helicopters: 146
 Attack Helicopters: 30

 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.

 Total Naval Strength: 75
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 0
 Destroyers: 0
 Corvettes: 5
 Submarines: 0
 Coastal Defense Craft: 34
 Mine Warfare: 2

 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.

 Oil Production: 3,090,000 bbl/day
 Oil Consumption: 550,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 97,800,000,000 bbl/day

 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.

 Labor Force: 4,337,000
 Merchant Marine Strength: 61]
 Major Ports and Terminals: 6
 Roadway Coverage: 4,080
 Railway Coverage: 0
 Serviceable Airports: 43

 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.

 Defense Budget: $14,375,000,000
 External Debt: $162,300,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $47,040,000,000
 Purchasing Power Parity: $255,800,000,000

 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).

 Square Land Area: 83,600 km
 Coastline: 1,318 km
 Shared Border: 867 km
 Waterways: 0 km

1௦ :  Yemen
 MANPOWER
Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.

 Total Population: 25,408,288
 Available Manpower: 11,039,416
 Fit for Service: 8,173,839
 Reaching Military Age Annually: 564,753]
 Active Frontline Personnel: 66,700
 Active Reserve Personnel: 71,200

 LAND SYSTEMS
Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).

 Tanks: 1,260
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 2,957
 Self-Propelled Guns (SPGs): 25
 Towed-Artillery: 280
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 398

 AIR POWER
Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service. All aircraft types accounted (UAVs, gunships, special mission, naval/carrier, trainers, etc).

 Total Aircraft: 181
 Fighters/Interceptors: 83
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 53
 Transport Aircraft: 58
 Trainer Aircraft: 21
 Helicopters: 63
 Attack Helicopters: 14

 NAVAL POWER
Aircraft Carrier value does not include dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.

 Total Naval Strength: 30
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 0
 Destroyers: 0
 Corvettes: 2
 Submarines: 0
 Coastal Defense Craft: 21
 Mine Warfare: 3

 RESOURCES (PETROLEUM)
Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force.

 Oil Production: 288,500 bbl/day
 Oil Consumption: 160,000 bbl/day]
 Proven Oil Reserves: 3,000,000,000 bbl/day

 LOGISTICAL
War is as much a battle of logistics – moving man and machine from points all over – as it is direct combat. Labor Force reflects possible wartime industry strength.

 Labor Force: 7,158,000
 Merchant Marine Strength: 5]
 Major Ports and Terminals: 3
 Roadway Coverage: 71,300
 Railway Coverage: 0
 Serviceable Airports: 57

 FINANCIAL (in USD)
Regardless of military strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.

 Defense Budget: $1,440,000,000
 External Debt: $7,419,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $6,158,000,000
 Purchasing Power Parity: $58,270,000,000

 GEOGRAPHY (in km)
Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).

 Square Land Area: 527,968 km
 Coastline: 1,906 km
 Shared Border: 1,746 km
 Waterways: 0 km

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget