December 2016


இறந்துவிட்ட இறைநேசர்களால் நமது தேவைகளை நிறைவேற்றவோ, சிரமங்களை நீக்கவோ முடியும் என்று நம்புவது, அவர்களிடம் உதவி கோரி பிரார்த்திப்பது, பாதுகாப்புத் தேடுவது, அவர்களைப் பரிந்துரைக்கச் சொல்வது, அவர்களின் பொருட்டால் அல்லாஹ்விடம் கேட்பது … போன்ற செயல்கள் அனைத்தும் “ஷிர்க் ஆகும். ஏனென்றால், இவ்வகையான செயல்கள் அனைத்தும் மார்க்கத்தில் வணக்க வழிபாடுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. வணக்க வழிபாடுகளை அல்லாஹ் தனக்கு மட்டுமே செய்ய வேண்டுமென அல்குர்ஆனின் பல வசனங்களில் தெளிவாகக் கட்டளையிடுகின்றான்.
 
அவனையன்றி (வேறு எவரையும்) நீர் வணங்கலாகாது என்றும், பெற்றோருக்கு நன்மை செய்யவேண்டும் என்றும் உம்முடைய இறைவன் விதித்திருக்கின்றான். (17:23)

சூஃபிசம் என்ற சொல் சஃபா (தூய்மை) என்ற மூலச்சொல்லிலிருந்து வந்திருக்கலாம் ஏனென்றால் இந்த சூஃபிச கொள்கை என்பது ஒரு மர்மமான, பழமையான இஹ்வானுஸ்ஸஃபா என்ற இயக்கத்திலிருந்து தான் வந்துள்ளது என்பதை தீர்கமாக அறிய முடிகிறது. இஹ்வானுஸ்ஸஃபா என்ற இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் யார் என்பதையும், எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது என்பதையும் அறியமுடியவில்லை பல வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் முயற்சி செய்து இதில் தோல்வியே அடைந்துள்ளனர்.

இந்த கொள்கையின் அடிப்படை என்னவென்றால் உள்ளத்தூய்மை. அதாவது வெளிப்படையான வணக்கங்களின் மூலம் தூய்மையடைவதை விட உள்ளத்தை தூய்மை படுத்தி, அதன் மூலம் உள்ளத்தில் இருக்கும் மனக்கண்ணை திறந்தால் மட்டுமே மறைவான ஞானங்கள் வெளிப்பட்டு, அதை விளங்க முடியும் என்பதே.

நவம்பர் மாத ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஐரோப்பாவின் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கான வியாபாரம் களைகட்டிவிடும். டிசம்பர் 25 நெருங்க நெருங்க மக்கள் நேரம் இல்லாமல் ஒரே சுறுசுறுப்பாக ஓடித்திரிவார்கள். அடிக்கடி காதில் விழும் செய்தி பரிசு பொருட்கள் (presents) வாங்கியாகிவிட்டதோ, என்ன பரிசு , அவை பக்குவமாக சுற்றப்பட்டு 24ம் திகதி வரை ஒழித்து வைக்கப் பட்டுள்ளதோ; இவை போன்றவைகளே. ஏனெனில் இன்று உலகில் கொண்டாடப்படும் சமய பெருநாட்களில் மிக அதிகமாக பரிசு பொருட்கள் கைமாறலுடன் கொண்டாடப்படும் பெருநாள் இந்த கிறிஸ்மஸ்தான் என்றால் அது மிகையாகாது. கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர் கூட இத்தினத்தை கொண்டாடுவதால் இது இன்னும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

 هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ   
    அவன்தான் எழுத்தறிவில்லாத மக்களிடம் அவனுடைய வசனங்களை ஓதிக்காட்டி அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்கி, அவர்களுக்கு வேதத்தையும் ஞானத்தையும் கற்பிக்கும்படியான தூதரை அவர்களிலிருந்தே அனுப்பி வைத்தான்; அவர்களோ, அதற்கு முன்னர் பகிரங்கமான வழிகேட்டிலேயே இருந்தனர். (62:2)

kPyhJk; eufj;jpw;F mioj;Jr; nry;Yk; Rg;`hd kt;ypJk;! md;gpd; <khdpa cuTfNs! ugpAy; mt;ty; khjk; te;Jtpl;lhy; vkJ}upd; rpy gs;spthay;fspy; jiyg;gpiwapy; ,Ue;J gpiw 12 tiuf;Fk; Rg;`hd kt;ypJ ftpijfs; ghlg;gl;L> 12 Mk; ehs; vkJ capupYk; Nkyhd egp (]y;) mtu;fSf;F gpwe;j ehs; tpoh nfhz;lhlg;gLtjid fhyhfhykhf ehk; re;jpj;J tUfpd;Nwhk;. 

,g;gb egp(]y;) mtu;fsJ gpwe;j ehisf; nfhz;lhLkhW ,];yhk; ekf;F topfhl;Lfpd;wjh  vd vkJ mbg;gil %yhjhuq;fshd Fu;MidAk;> ]`P`hd `jP];fisAk; Njbg;ghu;jhy; vq;FNk mg;gb xU Mjhuj;jpid fhzTk; KbahJ fhl;lTk; KbahJ. mJkl;Lkd;wp ek;ik tpl egpfshiu capiu tplTk; kpff; fLikahf Nerpj;jtu;fs; cj;jk ]`hgh ngUkf;fs;. mtu;fspy; ahUk; egpfshUf;F gpwe;j ehs; nfhz;lhlTkpy;iy> ,izitg;ig Nghjpf;Fk; Rg;`hd kt;ypJ Nghd;w ftpfisg; ghlTkpy;iy. mg;gbapUf;f ,jid vg;gb khu;fj;jpy; Xu; mq;fkhf ek;khy; Vw;Wf;nfhs;s KbAk; rpe;jpj;Jg;ghUq;fs;?


egpfshu; (]y;) mtu;fs; jd;Dila gpwe;j ehis vg;NghJ? vq;Nf? vj;jid jlitfs;? nfhz;lhbdhu;fs;? egpfshUf;F gpd;du; Ml;rp nra;j 04 ngUk; fyPghf;fshd mGgf;fu;> cku;> c];khd;> myp (uypay;yh`{ md;`{k;) ,tufspy; kPyhj; tpoh nfhz;lhlba ]`hgp ahu;?

kPyhj; tpoh nfhz;lhLNthuplk; ,e;jf; Nfs;tpfisf; Nfl;Lg;ghUq;fs; mtu;fshfNt jhk; nra;tJ khu;fj;jpy; ,y;yhj fhupankd;gjid Vw;Wf; nfhs;thu;fs;. ve;jnthU ]`hghf;fSk; ,g;gbnahU gpwe;j ehis egpfshupd; ngauhy; nfhz;lhltpy;iy. ,J khu;fk; vd;wpUe;jhy; mjid egpfshu; fhl;bj;je;jpUg;ghu;fs;; ]`hghf;fs; nfhz;lhbapUg;ghu;fs; vdNtjhd; md;gpd; <khdpa cuTfNs! ,jw;f;F khu;f;fj;jpy; ve;jnthU MjhuKkpy;iy. vdNt khu;fj;jpy; ,y;yhj xd;W Gjpjhf cUthdhy; gpd;tUk; egpnkhopf;F Vw;g;g mJ epuhfupf;fg;gLk;. Map\h uyp mwptpf;fpd;whu;fs; :
,e;j khu;fj;jpy; ,y;yhjij ahu; Gjpjhf cUthf;Ffpd;whNuh? mJ epuhfupf;fg;gLk (G`hup -2697) 

kPyhj;tpohf; nfhz;lhl;lk; vd;gJ gpd;du; cUthf;fg;gl;l ,];yhk; mDkjpf;fhj khu;fj;jpw;F Kuzhd (gpj;mj;jhd) mk;rkhFk;. gpwe;j ehs; nfhz;lhLtJ ,];yhkpa topKiway;y fpup];jtu;fspd; topKiwahFk;. egp(]y;) $wpdhu;fs; -
ahu; gpw(kjj;jpd)Uf;F xg;ghf elf;fpd;whNwh mtUk; me;j kjj;jtu;fisr; rhu;e;jtNu (K];dj; m`;kj; - 5667) NkYs;s egpatu;fspd; $w;WfSf;F Vw;g;g egptopf;F Kuzhd ,e;j Mz;L kPyhj; tpohitg; Guf;fzpg;Nghk;!

egptu;fis Gfo;tjhfr; nrhy;yp vOjg;gl;Ls;s ,e;j Rg;`hd kt;ypJ E}ypy; ,];yhj;jpw;f;F Gwk;ghd gy fl;Lf;fijfSk; egpfshiu egp vd;w me;j];ij jhz;b my;yh`;tpd; me;j];jpw;f;F cau;Jfpd;w ,izitg;ghd thu;ijfSNk epuk;gpAs;sJ. ,jidj;jhd; egpatu;fs; td;ikahff; fz;bj;jhu;fs;. Gfo;r;rp vd;gJ vy;iy kPWfpd;w nghOJ ,fo;r;rpahfptpLk; mjid my;yh`;tpd; J}ju; mtu;fs; tpsf;Ftijg; ghUq;fs;..
ku;ak; miyapd; kfd; (,]h miy) mtu;fis e]huhf;fs; vy;iy fle;J Gfo;e;jJ Nghy; vd;idAk; ePq;fs; vy;iy kPwp GfohjPu;fs; ehd; my;yh`;Tila mbahdhfNt ,Uf;fpd;Nwd;. (vd;id) my;yh`;tpd; mbik vd;Wk; my;yh`;tpd; J}ju; vd;Wk; $Wq;fs; (G`hup-3445)

ngha;fSk; ,izitg;Gk; epiwe;j ,e; E}iy vOjpatu; ahu; vd;gJ ,J fhy tiuf;Fk; Gupahj GjpuhfNt cs;sJ. ghLfpwtu;fSf;Fk; $l njupahJ ,J ahuhy; vOjg;gl;lnjd;W? ,jpy; egpatu;fis Gfo;tjhf epidj;J vOjg;gl;Ls;s rpy ngha;ahd fl;Lf;ijfisg; ghUq;fs;.

,t;Tyfpy; Kjd;Kjy; gilf;fg;gl;lJ egpfshupd; xspah.?


ورُويَ أن أوَّلَ مَا خـَـلـَـقَ اللهُ نـُوْرَ مُحَمَّدٍ صَـلى اللهُ عليه وسلم
                  
mwptpf;fg;gLfpd;wJ: my;yh`; Kjd;Kjy; gilj;jJ K`k;kJ egp (]y;) mtu;fspd; xspia MFk; Rg;`hd kt;ypjpd; 16Mk; gf;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;s kpfg;ngUk; ,l;Lf;fl;lg;gl;l nra;jpNa ,JthFk;. ,e;j nra;jp ve;j `jP]; fpue;jj;jpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ? ,J ve;j `jP]; fpue;jq;fspYk; mwptpg;ghsu; tupirNahL gjpT nra;ag;glhj ,l;Lf;fl;lg;gl;l nra;jpahFk;. rpyu; ,e;j nra;jp K]d;dg; mg;Ju; u]hf; vDk; fpue;jj;jpy; tUtjhf vOjpitj;Js;sdu; Mdhy; ,g;gb xU nra;jp K]d;dg; mg;Ju; u]hf; fpue;jj;jpy; fpilahJ. gy ,khk;fs; ,r; nra;jp gw;wp Fwpg;gpLk; NghJ ,J vt;tpj mwptpg;ghsu; tupirfSkw;w ,l;Lf;fl;lg;gl;l nra;jpahFk; vd njspTgLj;jpAs;shu;fs;. 

vdNtjhd; egpapd; xspjhd; Kjd;Kjy; gilf;fg;gl;lJ vd tuf; $ba mj;Jid nra;jpfSk; mbg;gilaw;witahFk;. ,g;gb ngha;ahd nra;jpfisr; nrhy;yp egpfshiu Gfo;tJ Gfo;rpahFkh? ve;j egp kPJ ,e;j nra;jpia Rg;`hd kt;ypjpy; ,l;Lf;fl;bdhu;fNsh me;j egpfshNu cyfpy; Kjd;Kjyhf gilf;fg;gl;lJ vJ vd;gjid $Wk; Mjhug+u;tkhd nra;jpia ,Njh ghUq;fs;..

cg;ghjj; ,g;D ]hkpj; (uop) mwptpf;fpwhu;fs; : egpfshu; $w ehd; nrtpkLj;Njd; egpatu;fs; $wpdhu;fs; : epr;rakhf my;yh`; Kjd; Kjypy; gilj;jJ vOJNfhis MFk;> gpd;du; (my;yh`;) mjw;f;F (Ngdhf;F) vOJ vd $wpdhd; (mjw;f;F) vOJNfhs; $wpaJ : vd; ,ul;rfh vjid ehd; vOjl;Lk;? my;yh`; $wpdhd; : kWik ehs; epfOk; tiuf;Fs;s midj;jpdJk; fj;iu(epu;eaj;ij) vOJ (vd;W). (mG+jhTj;
4700)

egp gpwf;Fk; Kd;Nd Fu;Mdpy; mtu;fspd; ngau; m`;kj; vd;W vOjg;gl;ljh.?


أنـْـتَ الذي سُمِّـيـْـتَ في القـُرْان أحْمَدَ مَـكـْـتـُوْبا على الجنان

(egpatu;fspd; ghl;ldhu; mg;Jy; Kj;jypg;) (K`k;kNj) ePq;fs;jhd; Fu;Mdpy; m`;kj; vd;W ngau; #l;lg;gl;Ls;sPu;fs; Rtu;fq;fspYk; ,J vOjg;gl;Ls;sJ
Rg;`hd kt;ypjpd; 43> 44Mk; gf;fq;fspy; vOjg;gl;Ls;s ngha;ahd nra;jp ,JthFk;. egpatu;fs; Foe;ijahf ,Uf;Fk; nghOJ mtu;fis mg;Jy; Kj;jypg; J}f;fpaTld; egp(]y;) mtu;fs; Gd;difj;jhu;fshk; mt;Ntis mg;Jy; Kj;jypg; ftpij ghl Muk;gpj;jhu; mjpy; xU gFjpNa ,JthFk;. Fu;Mdpy; m`;kj; vd ngau;#l;lg ; gl;Ls;sPu;fs; vd ghbdhuhk; ,jid mwpthspfs; ahuhtJ ek;Gthu;fsh? vd;W rpe;jpj;Jg;ghUq;fs;! egpfshu; gpwe;j NghJ Fu;Md; ,Ue;jjh? ,tu; egp vd;W mg;Jy; Kj;jypg; vg;gb mwpe;jhu;?


,tUf;F Fu;Md; Ntjkhf nfhLf;fg;gLk; vd;gij mg;Jy; Kj;jypg; vg;gb mwpe;jhu;? Rtu;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;sij mg;Jy; Kj;jypg; vg;gb mwpe;jhu;? my;yh`; mtUf;F t`p mwptpj;jhdh? rpWgps;isf;F ,Uf;Fk; mwpT $l ,y;yhky; ,jid vOjp itj;jpUf;fpd;whu;fNs! ,jw;f;F vd;d Mjhuk;? ,ejf; fl;Lf;fij ve;j `jP]; E}ypy; gjpthfpAs;sJ? ghku kf;fs; jhd; ,jid fUj;J tpsq;fhky; XJfpd;whu;fs; vd;why; cykhf;fs; Vd; ,itfis Gupe;J kf;fSf;F njapTgLj;jtpy;iy thrfu;fNs! rpe;jpAq;fs;...!

egpatu;fs; gpwe;jTld; kp/uh[; nrd;whu;fsh?


نادهـُمُ الرَّحْمنُ أنْ طوْفـُوْا بهِ بالعَرْش مَعَ دَار النـَّعِـيم الارغَـدِ ثمَّ إعْرضُوْهُ على الخَلائِق كـُلهَا ِمنْ كـُلِّ رُوْحَان وَكـُلِّ مُجَـسَّـد

(kyf;Fkhu;fis) my;yh`; mioj;J (Foe;ijahfTs;s K`k;kJ) egpatu;fSf;F mu;i\Ak; Rtdj;ijAk; Rw;wpf;fhz;gpAq;fs; gpd;du; capWs;s clYs;s midj;Jg; gilg;gpdq;fSf;Fk; ,tiu fhz;gpAq;fs; vd;W $wpdhd;Rg;`hd kt;ypjpd; 41Mk; gf;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;s kfh ngha; ,JthFk;. ,e;j nra;jpia ahu; nrhd;dhu;? ,J ve;j `jP]; E}ypy; gjpthfpAs;sJ? ,jd; mwptpg;ghsu; ahu;? ,jid XJfpd;w cykhf;fshy; Mjhuk; fhl;l KbAkh? egp(]y;) mtu;fs; thDyf ahj;jpiu (kp/uh[;) nrd;wJ 01jlit vd;Nw Fu;MDk; `jP]{k; ekf;F nrhy;fpd;wd ,J jtpu egpfshu; vg;nghOJk; thdj;jpw;f;F nfhz;L nry;yg;gltpy;iy. Mdhy; ,J  Rg;`hd kt;ypjpy; egpfshupd; ngaupy; vOjg;gl;Ls;s mg;gl;lkhdh ngha;ahFk; ,tu;fs; kWikia gae;jhy; ,jid tpl;Lk; ePq;Ftijj; jtpu NtWtopapy;iy? ,e;jg; ngha;fis egpfshu; kPJ ,l;Lf;fl;bg; ghLNthu; gpd;tUk; egpnkhopia ftdj;jpy; nfhs;sl;Lk;. ahu; vd; kPJ ngha;fis   ,l;Lf;fl;Lfpd;whNuh mtu; jdJ ,Wg;gplj;ij eufpy; Mf;fpf;nfs;sl;Lk; (G`hup-107-106-1299-K];ypk;-03)
      
egp(]y;) mtu;fis my;yh`;thf rpj;jupf;Fk; Rg;`hd kt;ypJ

egp(]y;) mtu;fSf;F ghtq;fis kz;dpf;Fk; mjpfhuk; cz;lh.?


أنـْتَ غَـفـَّارُ الخَطـَايَا والذنـُوْبِ المُوْبقـَاتِ
(egpatu;fNs!) ePq;fs;jhd; fg;ghu; ghtq;fis kd;dpg;gtu; ,d;Dk; ngUk; ghtq;fis kd;dpf;ff;$batu;

Rg;`hd kt;ypjpd; ah egp ]yhk; miyf;Fk; vd;W ,lk;ngUk; Muk;g igjpy; 12Mk; gf;fk; vOjg;gl;Ls;s kpfg; ngWk; ,izitg;G thrfk; ,JthFk;.
(fg;ghu;) ghtq;fis kd;dpg;gtd; vd;w gz;G my;yh`;tpw;FupajhFk; my;yh`; Fu;Mdpd; gy trdq;fspy; jhNd ghtq;fis kd;dpg;gtd; jd;dplNk ghtkd;dpg;G NjLq;fs; vd;W Fwpg;gpLfpd;w nghOJ egpNa ePq;fs;jhd; vq;fspd; ghtq;fis kd;dpg;gtu; ,d;Dk; ngUk; ghtq;fisAk; kd;dpg;gtu; vd;W ,e;j Rg;`hd kt;ypJ $Wfpd;wnjd;why; ,ij tpl ,izitg;G NtW vd;d Ntz;Lk;? my;yh`; $Wtjidg; ghUq;fs;...
vtd; ghtkd;dpg;Gj; Njb <khd; nfhz;L ew;nray;fisAk; nra;J mg;ghy; Neu;top milfpd;whNdh mtDf;F epr;irakhf ehd; kpfTk; kd;dpg;gtdhf ,Uf;fpd;Nwd;(20:82)
egpatu;fis my;yh`;tpd; gz;G nfhz;ltuhf tu;zpf;Fk; ,iitg;G tupNa ,JthFk;.


ghtq;fis kiwj;J mitfis mfw;wpLk; rf;jp egpatu;fSf;F cz;lh.?


سَـتـَّارُ المَسَاويْ.....  كـَفـِّرُوْا عَـنـِّيْ ذنـُوبيْ وإعْفُ لِيْ عَنْ سَـيِّـئـَاتِ أنـْتَ                 
(egpatu;fNs!) ePq;fs;jhd; ghtq;fis kiwg;gtu; - (egpfshNu!) vdJ ghtq;fis vd;idtpl;Lk; mfw;wpLq;fs; ,d;Dk; vd; jPikfis myl;rpak; nra;jpLq;fs;
Rg;`hd kt;ypjpd; 15Mk; gf;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;s egpatu;fis my;yh`;tpd; jd;ik nfhz;ltu; vd tu;zpf;Fk;; thrfq;fs; ,itfshFk;.
ghtq;fis kd;dpf;Fk; Mw;wy; nfhz;ltd; my;yh`; khj;jpuNk vdg; ghu;Njhk; mJ Nghd;Nw ehk; nra;Ak; ghtq;fis kiwg;gtDk; mtNd Vnddpy; ehk; vd;d ghtk; nra;Njhk;> nra;J nfhz;bUf;fpNwhk;> cs;sj;jhy; nra;a vz;dpapUf;fpNwhk;  vDk; midj;ijAk; mwpgtd; mtd; kl;LNk! ,jid vg;gb egp(]y;) mtu;fshy; mwpa KbAk;? xU MjhujhukhtJ ,jw;Fs;sjh? khwhf ,e;j kt;ypij vOjpa ngha;adpd; thu;ijfisg; ngha;gLj;jp my;yh`;jhd; ghtq;fis kiwg;gtd; vd egp(]y;) mtu;fs; $Wk; nra;jpiag; ghUq;fs;


mG`{iwuh (uop) mwptpffpd;whu;fs; : egp(]y;) mtu;fs; $w ehd; Nfl;Nld;  :
vd;Dila xt;nthU ck;kj;Jk; nra;Ak; ghtq;fs; kiwf;fg;gLfpd;wJ ntspg;gLj;Jgtu;fisj; jtpu> ntspg;gLj;Jgtu;fspy; xU kdpju; ,utpy; xU (ghtkhd) nraiyr; nra;fpwhd; gpd;G my;yh`; me;j ghtj;ij kiwj;j epiyapy; fhiyia milfpd;whd; mt;Ntis mtd; $Wfpdwhd; ez;gNu! New;wpuT ehd; ,g;gb ,g;gb (ghtk;) nra;Njd; vd;W > ,utpy; mtDila ug;G ghtj;ij kiwj;jgb ,uhj;jupj;jhd; my;yh`; kiwj;j mtDila ghhtj;ij ntspg;gLj;jpatdhf fhiyia milfpd;whd; (G`hup- 6069)

,e;j `jP]; vt;tsT njspthf midtuJ ghtq;fisAk; my;yh`;Nt kiwf;fpd;whd; vd;W vLj;Jiuf;fpd;wJ ,e;j xU Mjhuk; Nghjhjh ,e;j kt;ypjpd; ,izitg;ig Gupe;Jnfhs;s?

egp(]y;) mtu;fSf;F kiwthd Qhdk; cz;lh.?
عَالِـمُ سِرٍّ وأخْـفى

(egpatu;fNs!) ePq;fs;jhd; ,ufrpakhditfisAk; gufrpakhditfisAk; mwpgtu;
Rg;`hd kt;ypjpd; 13Mk; gf;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;s mLj;j khngUk; ,izitg;G ,JthFk;. kiwthdtw;iw mwpjy; vd;gJ my;yh`{j;jhyh jdf;F kl;LNk cupa gd;ghf Fu;Mdpd; gy ,lq;fspy; tu;zpf;fpd;whd;.
mtdplNk kiwthdtw;wpd; jpwTNfhy;fs; ,Uf;fpd;wd mtw;iw mtidad;wp vtUk; mwpakhl;lhu;fs;> NkYk; fiuapYk; flypYk; cs;stw;iwnay;yhk; mtd; mwpthd; mtd; mwpahky; xU ,iyAk; cjpu;tjpy;iy G+kpapd; (Moj;jpy; mlu;e;j) ,Us;fspy; fplf;Fk; rpW tpj;Jk; gRikahdJk; cyu;e;jJk; (ve;jg; nghUSk;) njspthd (mtDila) gjpNtl;by; ,y;yhkypy;iy(06:59)

,d;Dk; gy trdq;fs; my;yh`; kl;LNk kiwthdtw;wpd; nrhe;jf;fhud; vd;wpUf;f vg;gb egpatu;fshy; kiwthdtw;iw mwpa KbAk;? xU egpf;Fk; my;yh`;Tf;Fk; vd;d tpj;jpahrKz;L?


egp(]y;) mtu;fSf;F kiwthd Qhdk; ,Ue;jpUe;jhy; A+jg; ngz;kdp Ml;biwr;rpapy; tp\k; jltpf;nfhLj;jJ vg;gb njupahky; NghdJ? c`Jg; Nghupy; gy;Yilf;fg;gLk; vd;gJ  vg;gb njupahky; NghdJ? c`J Aj;jj;jpy; jdJ gil Njhy;tpWk; vd;gjid mwpa Kbahky; NghdJ vt;thW? jhapg; efupy; fy;nyup tpOk; vd;gJ njupahky; NghdJ vg;gb? f/ghtpy; njhOk; nghOJ mOfpa Fly;fs; jd; Nky; Nghlg;gLk; vdgJ njupahky; NghdJ vg;gb? njhOifapy; epw;fpd;w nghOJ [Pg;uPy; miy te;J njupag;gLj;Jk; tiu nrWg;gpy; ,Ue;j e[P]; njupahky; NghdJ vg;gb? jdJ kidtp tpgr;rhuf; Fw;wk; rhl;lg;gl;l nghOJ mjid t`p tUk; tiu mwpa Kbahky; NghdJ vt;thW? xU ,utpy; ngUk; rj;jk; Nfl;l nghOJ mjid jd; kiwthd Qhdj;jhy; mwpahky; Neubahf Ngha; ghu;jJ Vd;? ,d;Dk; gy tuyhWfis ,g;gbr; nrhy;yyhk; ,itfs; midj;Jk; kt;ypJ E}iyg; ngha;gLj;jp egp(]y;) mtu;fSf;F kiwthd Qhdk; ,y;iy vd;gjid NkYk; xUKiw epW}gpf;fpdwd.


egp(]y;) mtu;fshy; Neha;fis Fzg;gLj;j KbAkh.?


السَّلامُ عَـليكَ يَا مُبْري السَّـقـَام
Neha;is ePf;FgtNu! (egpfs; ehafNk!) cq;fs; kPJ ]yhk; cz;lhfl;Lk;!

وَلـَوْ تـَكـُوْنَ سَـقِـيْمًا لـَدَيْهِ بُرْءُ السَّـقـَام
eP NehAw;W ,Ue;jhy; egp (]y;) mtu;fsplNk Neha;f;fhd epthuzk; cz;L

وَمَريْضًا أنـْتَ عَائِدُهُ قـَدْ أتـَاهُ اللهُ بالفـَرَج
ePq;fs; Nehahspia juprpf;fr; nrd;why; my;yh`; Nehahspf;F epthuzkspj;J tpLthd;
Rg;`hd kt;ypjpd; 05> 37> 23 Mk; gf;fq;fspy; vOjg;gl;Ls;s ngUk; ,izitg;G tupfs; ,itfshFk;.


my;yh`; fLfsTk; jd; mjpfhuj;ij ahUf;Fk; nfhLf;f khl;lhd; mjpy; gpujhdkhdJ Neha;fis Fzg;gLj;Jk; Mw;wyhFk;. ,t; mjpfhuk; my;yh`;ittj; jtpu NtW ahUf;Fk; fpilahJ my;yh`; ,jid Fu;Mdpd; gy trdq;fspy; $Wfpd;whd;.
kdpjid (VNjDk; xU) Jd;gk; jPz;Lkhdhy; mtd; gLj;Jf;nfhz;Nlh my;yJ cl;fhu;e;J nfhz;Nlh my;yJ epd;w epiyapNyh (mjid ePf;FkhW) ek;kplNk gpuhu;jpf;fpd;whd; Mdhy; ehk; mtid tpl;Lk; mtDila Jd;gj;ij ePf;fptpLNthkhdhy; mtd; jdf;F Vw;gl;l Jd;gj;ij ePf;Ftjw;f;F ek;ik miof;fhjJ NghyNt nrd;W tpLfpd;whd; tuk;G kPWNthUf;F mtu;fSila nray;fs; mofhf;fg;gl;L tpLfpd;wd (10:12)

vdNt njspthd ,izitg;ig kf;fSf;F Nghjpf;Fk ,e;j Rg;`hd kt;ypij  ,dpNkYk; tpl;Litf;f <khdpa cs;sq;fs; fhj;jpUf;fhJ.
gilg;gpdq;fspd; ,ul;rfu; ahu;?

 
وَأنـْتَ حَـقـًّا غِـيَاثُ الخَـلـق أجْمَعِهمْ
(egpNa!) ePq;fs;jhd; cz;ikahfNt midj;J gilg;gpdq;fspdJk; ,ul;rfuhf ,Uf;fpd;wPu;fs;

Rg;`hd kt;ypjpd; 64 Mk; gf;fj;jpy; vOjg;glLs;s my;yh`;thf egpatu;fis Neubahf tu;zpf;Fk; tup ,JthFk;.


midj;ijAk; gilj;J gupghypj;J midtUf;Fk; cztspg;gtd; my;yh`; vd;W mtNd jd; jpUkiwapd; gy ,lq;fspy; giwrhw;Wfpd;w nghOJ midj;jpdJk; ,ul;rfuhf egpatu;fs; ,Uf;fpd;whu;fs; vd;W ghLfpd;whu;fNs! ,e;j ,izitg;ig vd;d thu;ij nfhz;L tu;zpf;f KbAk?; my;yh`; $Wtjidg; ghUq;fs;
(my;yh`; vj;jifatd; vd;why;) mtNd cyfj;jpYs;s midj;ijAk; cq;fSf;fhfg; gilj;jhd; gpd;du; mtd; thdj;jpd; ghy; cau;e;Jtpl;lhd; mtw;iw VO thdq;fshf xOq;fhf;fpdhd; md;wpk; mtNd xt;nthU nghUisAk; ed;fwpgtdhf  ,Uf;fpd;whd; ”  (02:29)

,t;thW ,d;Dk; gy fl;Lf;fijfisAk; ,izitg;G tupfisAk; mbf;fpf;nfhz;Nl nry;yyhk;. vdNtjhd; eufj;jpy; epue;jukhfj; js;spLk; ,e;j ,izitg;ig xopj;J ,k;Kiw elf;ftpUf;Fk; khu;fj;jpw;F Kuzhd kPyhj; kw;Wk; kt;ypJ rigfisg; Guf;fzpg;Nghk;.


eufj;jpw;F mioj;Jr; nry;Yk; Rg;`hd kt;ypJ vDk; E}iy PDF tbtpy; ngw;Wf;nfs;s vd;w thawheeththawheeth@gmail.com Kftupf;F xU nk];N][; mDg;gp ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;.
                                

                         ஆக்கம் மௌலவி:- N[.vk;.rhgpj; \uap 


மீலாதுன் நபி (நபி பிறந்த தினம்) எனும் கொண்டாட்டடம் இஸ்லாத்தில் ஷீஆக்களாலேயே திட்டமிட்டு புகுத்தப்பட்டது என்பதற்கு சான்றாக இஸ்லாமிய அறிஞர்களும்  வரலாற்று ஆசிரியர்களும் ஒரு வரலாற்றுப்பின்னணியை சொல்கிறார்கள்:

அதாவது எகிப்திலே நான்காம் நூற்றாண்டு நடுப்பகுதியில் ஒரு ஆட்சி நிலவுகிறது. எகிப்தையும் அதை அண்டிய  பகுதிகளையும் ஒரு குழு ஆட்சி செய்கிறது,  நபிகளாரின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று தம்மை அடையாளப்படுத்திக்கொள்ளும் இவர்கள் நாம் அலி (ரழி)யின் பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தம்மை அறிமுகம் செய்து கொண்டனர் இவர்களுக்கு பாத்திமியர்கள் என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது.

இஸ்லாம் பெண்ணைக் கண்ணியப் படுத்தியதிலும் சங்கை செய்திருப்பதிலும் முதன்மையாக விளங்குகிறது. ‘ஒரு பெண் தன் கணவரைத் தேர்ந்தெடுக்க முழு உரிமை பெற்றவள்’ என்று கூறியிருப்பதே! தம் மகளை நிர்ப்பந்தம் செய்து அவள் விரும்பாத ஒருவருக்கு அவளை மணமுடித்து வைக்க எந்தப் பெற்றோருக்கும் இஸ்லாம் அனுமதி வழங்கவில்லை. இந்த உரிமையை ஒவ்வொரு நேர்வழி பெற்ற முஸ்லிம் பெண்ணும் நன்கு அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். அதே நேரம் தம் பெற்றோரிடம் ஆலோசனை செய்து தமது வாழ்க்கைத் துணையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் ஒரு முஸ்லிம் பெண் கூச்சப்பட மாட்டாள் நாணம் கொள்ள மாட்டாள்.
 
தம்மை மணமுடித்துக் கொள்ள எவராவது விரும்பினால் அது சம்பந்தமாக முதலில் தன் பெற்றோரிடம் கலந்தாலோசனை செய்துவிட்டே முடிவெடுப்பாள். வாழ்க்கையின் தரத்தையும் மக்களின் தரத்தையும் தன்னைவிட தன் பெற்றோர்களே தெளிவாக அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் என்பதை விளங்கி இருப்பாள். அதே சமயம் தனது தகப்பனின் பிடிவாதத்திற்கோ உலக ஆசைகளுக்கோ தன் உரிமை பறிக்கப்படுவதையும் ஏற்க மாட்டாள்.

பிறந்த தின விழாவெடுப்பதா….? அல்லது துக்கம் அனுஷ்டிப்பதா….?   
மனிதப் புனிதர் மாநபி(ஸல்) அவர்கள் உதயமாகிய மாதம்! மரித்ததும் அதே மாதத்தில் பிறந்த அதே தினத்தில்…!
 
இறைத்தூதர் நபி (ஸல்) அவர்கள் பிறந்ததும், இறந்ததும் ஒரே தினத்தில்தான் என்பதில் மாற்றுக் கருத்திற்கிடமில்லை. இன்றைய முஸ்லிம்கள் இந்த தினத்தை இறைத்தூதர் நபி (ஸல்) அவர்களின் உதயதினமாக -பிறந்த நாள் விழாவாகக் கொண்டாடுவதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இறைத் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் பிறந்ததும் இறந்ததும் ஒரே தினத்தில்தான் என்றால் அந்தத்-தினத்தில் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடுவதா…? அல்லது அந்தத் தினத்தில் துக்கம் அனுஷ்டிப்பதா….?

என் கொள்கை சஹோதர ..!! சஹோதிரிகளே.. !!! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மதுல்லாஹி வபரகாத்தஹு !! இன்ஷா அல்லாஹ் ,வாழுவோம் சத்திய கொள்கையில், மரணிப்போம் சத்திய கொள்கையிலேயே  
 
இறைவன் நமது வாழ்வில் பலவிதமான சோதனைகளையும் நமக்குத் தந்து நம்மை சோதிப்பான் அந்த நேரத்தில் உண்மையான ஓர் ஏகத்துவவாதி பிரச்சினைகளைக் கண்டு துவண்டு போகாமல் நமது கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். தளர்ந்து விடாதீர்கள்! கவலைப் படாதீர்கள்! நம்பிக்கை கொண்டிருந்தால் நீங்களே உயர்ந்தவர்கள் .அல்குர்ஆன்:3:139
 
ஓரளவு அச்சத்தாலும் பசியாலும் செல்வங்கள் உயிர்கள் மற்றும் பலன்களைச் சேதப்படுத்தியும் உங்களைச் சோதிப்போம். பொறுத்துக் கொண்டோருக்கு நற்செய்தி கூறுவீராக! (அல்குர்ஆன் 2-155)

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget