மீழாத்தும் சுபஹான மௌலீதும் நரகத்துக்கு அழைத்து சொல்லும்

kPyhJk; eufj;jpw;F mioj;Jr; nry;Yk; Rg;`hd kt;ypJk;! md;gpd; <khdpa cuTfNs! ugpAy; mt;ty; khjk; te;Jtpl;lhy; vkJ}upd; rpy gs;spthay;fspy; jiyg;gpiwapy; ,Ue;J gpiw 12 tiuf;Fk; Rg;`hd kt;ypJ ftpijfs; ghlg;gl;L> 12 Mk; ehs; vkJ capupYk; Nkyhd egp (]y;) mtu;fSf;F gpwe;j ehs; tpoh nfhz;lhlg;gLtjid fhyhfhykhf ehk; re;jpj;J tUfpd;Nwhk;. 

,g;gb egp(]y;) mtu;fsJ gpwe;j ehisf; nfhz;lhLkhW ,];yhk; ekf;F topfhl;Lfpd;wjh  vd vkJ mbg;gil %yhjhuq;fshd Fu;MidAk;> ]`P`hd `jP];fisAk; Njbg;ghu;jhy; vq;FNk mg;gb xU Mjhuj;jpid fhzTk; KbahJ fhl;lTk; KbahJ. mJkl;Lkd;wp ek;ik tpl egpfshiu capiu tplTk; kpff; fLikahf Nerpj;jtu;fs; cj;jk ]`hgh ngUkf;fs;. mtu;fspy; ahUk; egpfshUf;F gpwe;j ehs; nfhz;lhlTkpy;iy> ,izitg;ig Nghjpf;Fk; Rg;`hd kt;ypJ Nghd;w ftpfisg; ghlTkpy;iy. mg;gbapUf;f ,jid vg;gb khu;fj;jpy; Xu; mq;fkhf ek;khy; Vw;Wf;nfhs;s KbAk; rpe;jpj;Jg;ghUq;fs;?


egpfshu; (]y;) mtu;fs; jd;Dila gpwe;j ehis vg;NghJ? vq;Nf? vj;jid jlitfs;? nfhz;lhbdhu;fs;? egpfshUf;F gpd;du; Ml;rp nra;j 04 ngUk; fyPghf;fshd mGgf;fu;> cku;> c];khd;> myp (uypay;yh`{ md;`{k;) ,tufspy; kPyhj; tpoh nfhz;lhlba ]`hgp ahu;?

kPyhj; tpoh nfhz;lhLNthuplk; ,e;jf; Nfs;tpfisf; Nfl;Lg;ghUq;fs; mtu;fshfNt jhk; nra;tJ khu;fj;jpy; ,y;yhj fhupankd;gjid Vw;Wf; nfhs;thu;fs;. ve;jnthU ]`hghf;fSk; ,g;gbnahU gpwe;j ehis egpfshupd; ngauhy; nfhz;lhltpy;iy. ,J khu;fk; vd;wpUe;jhy; mjid egpfshu; fhl;bj;je;jpUg;ghu;fs;; ]`hghf;fs; nfhz;lhbapUg;ghu;fs; vdNtjhd; md;gpd; <khdpa cuTfNs! ,jw;f;F khu;f;fj;jpy; ve;jnthU MjhuKkpy;iy. vdNt khu;fj;jpy; ,y;yhj xd;W Gjpjhf cUthdhy; gpd;tUk; egpnkhopf;F Vw;g;g mJ epuhfupf;fg;gLk;. Map\h uyp mwptpf;fpd;whu;fs; :
,e;j khu;fj;jpy; ,y;yhjij ahu; Gjpjhf cUthf;Ffpd;whNuh? mJ epuhfupf;fg;gLk (G`hup -2697) 

kPyhj;tpohf; nfhz;lhl;lk; vd;gJ gpd;du; cUthf;fg;gl;l ,];yhk; mDkjpf;fhj khu;fj;jpw;F Kuzhd (gpj;mj;jhd) mk;rkhFk;. gpwe;j ehs; nfhz;lhLtJ ,];yhkpa topKiway;y fpup];jtu;fspd; topKiwahFk;. egp(]y;) $wpdhu;fs; -
ahu; gpw(kjj;jpd)Uf;F xg;ghf elf;fpd;whNwh mtUk; me;j kjj;jtu;fisr; rhu;e;jtNu (K];dj; m`;kj; - 5667) NkYs;s egpatu;fspd; $w;WfSf;F Vw;g;g egptopf;F Kuzhd ,e;j Mz;L kPyhj; tpohitg; Guf;fzpg;Nghk;!

egptu;fis Gfo;tjhfr; nrhy;yp vOjg;gl;Ls;s ,e;j Rg;`hd kt;ypJ E}ypy; ,];yhj;jpw;f;F Gwk;ghd gy fl;Lf;fijfSk; egpfshiu egp vd;w me;j];ij jhz;b my;yh`;tpd; me;j];jpw;f;F cau;Jfpd;w ,izitg;ghd thu;ijfSNk epuk;gpAs;sJ. ,jidj;jhd; egpatu;fs; td;ikahff; fz;bj;jhu;fs;. Gfo;r;rp vd;gJ vy;iy kPWfpd;w nghOJ ,fo;r;rpahfptpLk; mjid my;yh`;tpd; J}ju; mtu;fs; tpsf;Ftijg; ghUq;fs;..
ku;ak; miyapd; kfd; (,]h miy) mtu;fis e]huhf;fs; vy;iy fle;J Gfo;e;jJ Nghy; vd;idAk; ePq;fs; vy;iy kPwp GfohjPu;fs; ehd; my;yh`;Tila mbahdhfNt ,Uf;fpd;Nwd;. (vd;id) my;yh`;tpd; mbik vd;Wk; my;yh`;tpd; J}ju; vd;Wk; $Wq;fs; (G`hup-3445)

ngha;fSk; ,izitg;Gk; epiwe;j ,e; E}iy vOjpatu; ahu; vd;gJ ,J fhy tiuf;Fk; Gupahj GjpuhfNt cs;sJ. ghLfpwtu;fSf;Fk; $l njupahJ ,J ahuhy; vOjg;gl;lnjd;W? ,jpy; egpatu;fis Gfo;tjhf epidj;J vOjg;gl;Ls;s rpy ngha;ahd fl;Lf;ijfisg; ghUq;fs;.

,t;Tyfpy; Kjd;Kjy; gilf;fg;gl;lJ egpfshupd; xspah.?


ورُويَ أن أوَّلَ مَا خـَـلـَـقَ اللهُ نـُوْرَ مُحَمَّدٍ صَـلى اللهُ عليه وسلم
                  
mwptpf;fg;gLfpd;wJ: my;yh`; Kjd;Kjy; gilj;jJ K`k;kJ egp (]y;) mtu;fspd; xspia MFk; Rg;`hd kt;ypjpd; 16Mk; gf;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;s kpfg;ngUk; ,l;Lf;fl;lg;gl;l nra;jpNa ,JthFk;. ,e;j nra;jp ve;j `jP]; fpue;jj;jpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ? ,J ve;j `jP]; fpue;jq;fspYk; mwptpg;ghsu; tupirNahL gjpT nra;ag;glhj ,l;Lf;fl;lg;gl;l nra;jpahFk;. rpyu; ,e;j nra;jp K]d;dg; mg;Ju; u]hf; vDk; fpue;jj;jpy; tUtjhf vOjpitj;Js;sdu; Mdhy; ,g;gb xU nra;jp K]d;dg; mg;Ju; u]hf; fpue;jj;jpy; fpilahJ. gy ,khk;fs; ,r; nra;jp gw;wp Fwpg;gpLk; NghJ ,J vt;tpj mwptpg;ghsu; tupirfSkw;w ,l;Lf;fl;lg;gl;l nra;jpahFk; vd njspTgLj;jpAs;shu;fs;. 

vdNtjhd; egpapd; xspjhd; Kjd;Kjy; gilf;fg;gl;lJ vd tuf; $ba mj;Jid nra;jpfSk; mbg;gilaw;witahFk;. ,g;gb ngha;ahd nra;jpfisr; nrhy;yp egpfshiu Gfo;tJ Gfo;rpahFkh? ve;j egp kPJ ,e;j nra;jpia Rg;`hd kt;ypjpy; ,l;Lf;fl;bdhu;fNsh me;j egpfshNu cyfpy; Kjd;Kjyhf gilf;fg;gl;lJ vJ vd;gjid $Wk; Mjhug+u;tkhd nra;jpia ,Njh ghUq;fs;..

cg;ghjj; ,g;D ]hkpj; (uop) mwptpf;fpwhu;fs; : egpfshu; $w ehd; nrtpkLj;Njd; egpatu;fs; $wpdhu;fs; : epr;rakhf my;yh`; Kjd; Kjypy; gilj;jJ vOJNfhis MFk;> gpd;du; (my;yh`;) mjw;f;F (Ngdhf;F) vOJ vd $wpdhd; (mjw;f;F) vOJNfhs; $wpaJ : vd; ,ul;rfh vjid ehd; vOjl;Lk;? my;yh`; $wpdhd; : kWik ehs; epfOk; tiuf;Fs;s midj;jpdJk; fj;iu(epu;eaj;ij) vOJ (vd;W). (mG+jhTj;
4700)

egp gpwf;Fk; Kd;Nd Fu;Mdpy; mtu;fspd; ngau; m`;kj; vd;W vOjg;gl;ljh.?


أنـْـتَ الذي سُمِّـيـْـتَ في القـُرْان أحْمَدَ مَـكـْـتـُوْبا على الجنان

(egpatu;fspd; ghl;ldhu; mg;Jy; Kj;jypg;) (K`k;kNj) ePq;fs;jhd; Fu;Mdpy; m`;kj; vd;W ngau; #l;lg;gl;Ls;sPu;fs; Rtu;fq;fspYk; ,J vOjg;gl;Ls;sJ
Rg;`hd kt;ypjpd; 43> 44Mk; gf;fq;fspy; vOjg;gl;Ls;s ngha;ahd nra;jp ,JthFk;. egpatu;fs; Foe;ijahf ,Uf;Fk; nghOJ mtu;fis mg;Jy; Kj;jypg; J}f;fpaTld; egp(]y;) mtu;fs; Gd;difj;jhu;fshk; mt;Ntis mg;Jy; Kj;jypg; ftpij ghl Muk;gpj;jhu; mjpy; xU gFjpNa ,JthFk;. Fu;Mdpy; m`;kj; vd ngau;#l;lg ; gl;Ls;sPu;fs; vd ghbdhuhk; ,jid mwpthspfs; ahuhtJ ek;Gthu;fsh? vd;W rpe;jpj;Jg;ghUq;fs;! egpfshu; gpwe;j NghJ Fu;Md; ,Ue;jjh? ,tu; egp vd;W mg;Jy; Kj;jypg; vg;gb mwpe;jhu;?


,tUf;F Fu;Md; Ntjkhf nfhLf;fg;gLk; vd;gij mg;Jy; Kj;jypg; vg;gb mwpe;jhu;? Rtu;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;sij mg;Jy; Kj;jypg; vg;gb mwpe;jhu;? my;yh`; mtUf;F t`p mwptpj;jhdh? rpWgps;isf;F ,Uf;Fk; mwpT $l ,y;yhky; ,jid vOjp itj;jpUf;fpd;whu;fNs! ,jw;f;F vd;d Mjhuk;? ,ejf; fl;Lf;fij ve;j `jP]; E}ypy; gjpthfpAs;sJ? ghku kf;fs; jhd; ,jid fUj;J tpsq;fhky; XJfpd;whu;fs; vd;why; cykhf;fs; Vd; ,itfis Gupe;J kf;fSf;F njapTgLj;jtpy;iy thrfu;fNs! rpe;jpAq;fs;...!

egpatu;fs; gpwe;jTld; kp/uh[; nrd;whu;fsh?


نادهـُمُ الرَّحْمنُ أنْ طوْفـُوْا بهِ بالعَرْش مَعَ دَار النـَّعِـيم الارغَـدِ ثمَّ إعْرضُوْهُ على الخَلائِق كـُلهَا ِمنْ كـُلِّ رُوْحَان وَكـُلِّ مُجَـسَّـد

(kyf;Fkhu;fis) my;yh`; mioj;J (Foe;ijahfTs;s K`k;kJ) egpatu;fSf;F mu;i\Ak; Rtdj;ijAk; Rw;wpf;fhz;gpAq;fs; gpd;du; capWs;s clYs;s midj;Jg; gilg;gpdq;fSf;Fk; ,tiu fhz;gpAq;fs; vd;W $wpdhd;Rg;`hd kt;ypjpd; 41Mk; gf;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;s kfh ngha; ,JthFk;. ,e;j nra;jpia ahu; nrhd;dhu;? ,J ve;j `jP]; E}ypy; gjpthfpAs;sJ? ,jd; mwptpg;ghsu; ahu;? ,jid XJfpd;w cykhf;fshy; Mjhuk; fhl;l KbAkh? egp(]y;) mtu;fs; thDyf ahj;jpiu (kp/uh[;) nrd;wJ 01jlit vd;Nw Fu;MDk; `jP]{k; ekf;F nrhy;fpd;wd ,J jtpu egpfshu; vg;nghOJk; thdj;jpw;f;F nfhz;L nry;yg;gltpy;iy. Mdhy; ,J  Rg;`hd kt;ypjpy; egpfshupd; ngaupy; vOjg;gl;Ls;s mg;gl;lkhdh ngha;ahFk; ,tu;fs; kWikia gae;jhy; ,jid tpl;Lk; ePq;Ftijj; jtpu NtWtopapy;iy? ,e;jg; ngha;fis egpfshu; kPJ ,l;Lf;fl;bg; ghLNthu; gpd;tUk; egpnkhopia ftdj;jpy; nfhs;sl;Lk;. ahu; vd; kPJ ngha;fis   ,l;Lf;fl;Lfpd;whNuh mtu; jdJ ,Wg;gplj;ij eufpy; Mf;fpf;nfs;sl;Lk; (G`hup-107-106-1299-K];ypk;-03)
      
egp(]y;) mtu;fis my;yh`;thf rpj;jupf;Fk; Rg;`hd kt;ypJ

egp(]y;) mtu;fSf;F ghtq;fis kz;dpf;Fk; mjpfhuk; cz;lh.?


أنـْتَ غَـفـَّارُ الخَطـَايَا والذنـُوْبِ المُوْبقـَاتِ
(egpatu;fNs!) ePq;fs;jhd; fg;ghu; ghtq;fis kd;dpg;gtu; ,d;Dk; ngUk; ghtq;fis kd;dpf;ff;$batu;

Rg;`hd kt;ypjpd; ah egp ]yhk; miyf;Fk; vd;W ,lk;ngUk; Muk;g igjpy; 12Mk; gf;fk; vOjg;gl;Ls;s kpfg; ngWk; ,izitg;G thrfk; ,JthFk;.
(fg;ghu;) ghtq;fis kd;dpg;gtd; vd;w gz;G my;yh`;tpw;FupajhFk; my;yh`; Fu;Mdpd; gy trdq;fspy; jhNd ghtq;fis kd;dpg;gtd; jd;dplNk ghtkd;dpg;G NjLq;fs; vd;W Fwpg;gpLfpd;w nghOJ egpNa ePq;fs;jhd; vq;fspd; ghtq;fis kd;dpg;gtu; ,d;Dk; ngUk; ghtq;fisAk; kd;dpg;gtu; vd;W ,e;j Rg;`hd kt;ypJ $Wfpd;wnjd;why; ,ij tpl ,izitg;G NtW vd;d Ntz;Lk;? my;yh`; $Wtjidg; ghUq;fs;...
vtd; ghtkd;dpg;Gj; Njb <khd; nfhz;L ew;nray;fisAk; nra;J mg;ghy; Neu;top milfpd;whNdh mtDf;F epr;irakhf ehd; kpfTk; kd;dpg;gtdhf ,Uf;fpd;Nwd;(20:82)
egpatu;fis my;yh`;tpd; gz;G nfhz;ltuhf tu;zpf;Fk; ,iitg;G tupNa ,JthFk;.


ghtq;fis kiwj;J mitfis mfw;wpLk; rf;jp egpatu;fSf;F cz;lh.?


سَـتـَّارُ المَسَاويْ.....  كـَفـِّرُوْا عَـنـِّيْ ذنـُوبيْ وإعْفُ لِيْ عَنْ سَـيِّـئـَاتِ أنـْتَ                 
(egpatu;fNs!) ePq;fs;jhd; ghtq;fis kiwg;gtu; - (egpfshNu!) vdJ ghtq;fis vd;idtpl;Lk; mfw;wpLq;fs; ,d;Dk; vd; jPikfis myl;rpak; nra;jpLq;fs;
Rg;`hd kt;ypjpd; 15Mk; gf;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;s egpatu;fis my;yh`;tpd; jd;ik nfhz;ltu; vd tu;zpf;Fk;; thrfq;fs; ,itfshFk;.
ghtq;fis kd;dpf;Fk; Mw;wy; nfhz;ltd; my;yh`; khj;jpuNk vdg; ghu;Njhk; mJ Nghd;Nw ehk; nra;Ak; ghtq;fis kiwg;gtDk; mtNd Vnddpy; ehk; vd;d ghtk; nra;Njhk;> nra;J nfhz;bUf;fpNwhk;> cs;sj;jhy; nra;a vz;dpapUf;fpNwhk;  vDk; midj;ijAk; mwpgtd; mtd; kl;LNk! ,jid vg;gb egp(]y;) mtu;fshy; mwpa KbAk;? xU MjhujhukhtJ ,jw;Fs;sjh? khwhf ,e;j kt;ypij vOjpa ngha;adpd; thu;ijfisg; ngha;gLj;jp my;yh`;jhd; ghtq;fis kiwg;gtd; vd egp(]y;) mtu;fs; $Wk; nra;jpiag; ghUq;fs;


mG`{iwuh (uop) mwptpffpd;whu;fs; : egp(]y;) mtu;fs; $w ehd; Nfl;Nld;  :
vd;Dila xt;nthU ck;kj;Jk; nra;Ak; ghtq;fs; kiwf;fg;gLfpd;wJ ntspg;gLj;Jgtu;fisj; jtpu> ntspg;gLj;Jgtu;fspy; xU kdpju; ,utpy; xU (ghtkhd) nraiyr; nra;fpwhd; gpd;G my;yh`; me;j ghtj;ij kiwj;j epiyapy; fhiyia milfpd;whd; mt;Ntis mtd; $Wfpdwhd; ez;gNu! New;wpuT ehd; ,g;gb ,g;gb (ghtk;) nra;Njd; vd;W > ,utpy; mtDila ug;G ghtj;ij kiwj;jgb ,uhj;jupj;jhd; my;yh`; kiwj;j mtDila ghhtj;ij ntspg;gLj;jpatdhf fhiyia milfpd;whd; (G`hup- 6069)

,e;j `jP]; vt;tsT njspthf midtuJ ghtq;fisAk; my;yh`;Nt kiwf;fpd;whd; vd;W vLj;Jiuf;fpd;wJ ,e;j xU Mjhuk; Nghjhjh ,e;j kt;ypjpd; ,izitg;ig Gupe;Jnfhs;s?

egp(]y;) mtu;fSf;F kiwthd Qhdk; cz;lh.?
عَالِـمُ سِرٍّ وأخْـفى

(egpatu;fNs!) ePq;fs;jhd; ,ufrpakhditfisAk; gufrpakhditfisAk; mwpgtu;
Rg;`hd kt;ypjpd; 13Mk; gf;fj;jpy; vOjg;gl;Ls;s mLj;j khngUk; ,izitg;G ,JthFk;. kiwthdtw;iw mwpjy; vd;gJ my;yh`{j;jhyh jdf;F kl;LNk cupa gd;ghf Fu;Mdpd; gy ,lq;fspy; tu;zpf;fpd;whd;.
mtdplNk kiwthdtw;wpd; jpwTNfhy;fs; ,Uf;fpd;wd mtw;iw mtidad;wp vtUk; mwpakhl;lhu;fs;> NkYk; fiuapYk; flypYk; cs;stw;iwnay;yhk; mtd; mwpthd; mtd; mwpahky; xU ,iyAk; cjpu;tjpy;iy G+kpapd; (Moj;jpy; mlu;e;j) ,Us;fspy; fplf;Fk; rpW tpj;Jk; gRikahdJk; cyu;e;jJk; (ve;jg; nghUSk;) njspthd (mtDila) gjpNtl;by; ,y;yhkypy;iy(06:59)

,d;Dk; gy trdq;fs; my;yh`; kl;LNk kiwthdtw;wpd; nrhe;jf;fhud; vd;wpUf;f vg;gb egpatu;fshy; kiwthdtw;iw mwpa KbAk;? xU egpf;Fk; my;yh`;Tf;Fk; vd;d tpj;jpahrKz;L?


egp(]y;) mtu;fSf;F kiwthd Qhdk; ,Ue;jpUe;jhy; A+jg; ngz;kdp Ml;biwr;rpapy; tp\k; jltpf;nfhLj;jJ vg;gb njupahky; NghdJ? c`Jg; Nghupy; gy;Yilf;fg;gLk; vd;gJ  vg;gb njupahky; NghdJ? c`J Aj;jj;jpy; jdJ gil Njhy;tpWk; vd;gjid mwpa Kbahky; NghdJ vt;thW? jhapg; efupy; fy;nyup tpOk; vd;gJ njupahky; NghdJ vg;gb? f/ghtpy; njhOk; nghOJ mOfpa Fly;fs; jd; Nky; Nghlg;gLk; vdgJ njupahky; NghdJ vg;gb? njhOifapy; epw;fpd;w nghOJ [Pg;uPy; miy te;J njupag;gLj;Jk; tiu nrWg;gpy; ,Ue;j e[P]; njupahky; NghdJ vg;gb? jdJ kidtp tpgr;rhuf; Fw;wk; rhl;lg;gl;l nghOJ mjid t`p tUk; tiu mwpa Kbahky; NghdJ vt;thW? xU ,utpy; ngUk; rj;jk; Nfl;l nghOJ mjid jd; kiwthd Qhdj;jhy; mwpahky; Neubahf Ngha; ghu;jJ Vd;? ,d;Dk; gy tuyhWfis ,g;gbr; nrhy;yyhk; ,itfs; midj;Jk; kt;ypJ E}iyg; ngha;gLj;jp egp(]y;) mtu;fSf;F kiwthd Qhdk; ,y;iy vd;gjid NkYk; xUKiw epW}gpf;fpdwd.


egp(]y;) mtu;fshy; Neha;fis Fzg;gLj;j KbAkh.?


السَّلامُ عَـليكَ يَا مُبْري السَّـقـَام
Neha;is ePf;FgtNu! (egpfs; ehafNk!) cq;fs; kPJ ]yhk; cz;lhfl;Lk;!

وَلـَوْ تـَكـُوْنَ سَـقِـيْمًا لـَدَيْهِ بُرْءُ السَّـقـَام
eP NehAw;W ,Ue;jhy; egp (]y;) mtu;fsplNk Neha;f;fhd epthuzk; cz;L

وَمَريْضًا أنـْتَ عَائِدُهُ قـَدْ أتـَاهُ اللهُ بالفـَرَج
ePq;fs; Nehahspia juprpf;fr; nrd;why; my;yh`; Nehahspf;F epthuzkspj;J tpLthd;
Rg;`hd kt;ypjpd; 05> 37> 23 Mk; gf;fq;fspy; vOjg;gl;Ls;s ngUk; ,izitg;G tupfs; ,itfshFk;.


my;yh`; fLfsTk; jd; mjpfhuj;ij ahUf;Fk; nfhLf;f khl;lhd; mjpy; gpujhdkhdJ Neha;fis Fzg;gLj;Jk; Mw;wyhFk;. ,t; mjpfhuk; my;yh`;ittj; jtpu NtW ahUf;Fk; fpilahJ my;yh`; ,jid Fu;Mdpd; gy trdq;fspy; $Wfpd;whd;.
kdpjid (VNjDk; xU) Jd;gk; jPz;Lkhdhy; mtd; gLj;Jf;nfhz;Nlh my;yJ cl;fhu;e;J nfhz;Nlh my;yJ epd;w epiyapNyh (mjid ePf;FkhW) ek;kplNk gpuhu;jpf;fpd;whd; Mdhy; ehk; mtid tpl;Lk; mtDila Jd;gj;ij ePf;fptpLNthkhdhy; mtd; jdf;F Vw;gl;l Jd;gj;ij ePf;Ftjw;f;F ek;ik miof;fhjJ NghyNt nrd;W tpLfpd;whd; tuk;G kPWNthUf;F mtu;fSila nray;fs; mofhf;fg;gl;L tpLfpd;wd (10:12)

vdNt njspthd ,izitg;ig kf;fSf;F Nghjpf;Fk ,e;j Rg;`hd kt;ypij  ,dpNkYk; tpl;Litf;f <khdpa cs;sq;fs; fhj;jpUf;fhJ.
gilg;gpdq;fspd; ,ul;rfu; ahu;?

 
وَأنـْتَ حَـقـًّا غِـيَاثُ الخَـلـق أجْمَعِهمْ
(egpNa!) ePq;fs;jhd; cz;ikahfNt midj;J gilg;gpdq;fspdJk; ,ul;rfuhf ,Uf;fpd;wPu;fs;

Rg;`hd kt;ypjpd; 64 Mk; gf;fj;jpy; vOjg;glLs;s my;yh`;thf egpatu;fis Neubahf tu;zpf;Fk; tup ,JthFk;.


midj;ijAk; gilj;J gupghypj;J midtUf;Fk; cztspg;gtd; my;yh`; vd;W mtNd jd; jpUkiwapd; gy ,lq;fspy; giwrhw;Wfpd;w nghOJ midj;jpdJk; ,ul;rfuhf egpatu;fs; ,Uf;fpd;whu;fs; vd;W ghLfpd;whu;fNs! ,e;j ,izitg;ig vd;d thu;ij nfhz;L tu;zpf;f KbAk?; my;yh`; $Wtjidg; ghUq;fs;
(my;yh`; vj;jifatd; vd;why;) mtNd cyfj;jpYs;s midj;ijAk; cq;fSf;fhfg; gilj;jhd; gpd;du; mtd; thdj;jpd; ghy; cau;e;Jtpl;lhd; mtw;iw VO thdq;fshf xOq;fhf;fpdhd; md;wpk; mtNd xt;nthU nghUisAk; ed;fwpgtdhf  ,Uf;fpd;whd; ”  (02:29)

,t;thW ,d;Dk; gy fl;Lf;fijfisAk; ,izitg;G tupfisAk; mbf;fpf;nfhz;Nl nry;yyhk;. vdNtjhd; eufj;jpy; epue;jukhfj; js;spLk; ,e;j ,izitg;ig xopj;J ,k;Kiw elf;ftpUf;Fk; khu;fj;jpw;F Kuzhd kPyhj; kw;Wk; kt;ypJ rigfisg; Guf;fzpg;Nghk;.


eufj;jpw;F mioj;Jr; nry;Yk; Rg;`hd kt;ypJ vDk; E}iy PDF tbtpy; ngw;Wf;nfs;s vd;w thawheeththawheeth@gmail.com Kftupf;F xU nk];N][; mDg;gp ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;.
                                

                         ஆக்கம் மௌலவி:- N[.vk;.rhgpj; \uap 


Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget